POLITYKA PRYWATNOŚCI Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/ WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych. 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować? Administratorem (dalej jako „Firma”) Państwa danych są: Best Format Krzysztof Kaźmierczak z którym można się skontaktować: pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno oraz e-mailowo, pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2. Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane? Wszystkie dane przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Robimy to, ponieważ wypełniamy: zobowiązania wynikające z realizacji umowy oraz podejmujemy działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), Co to oznacza? Dane są przetwarzane w celu realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, w związku z którymi zostały przekazane na przykład w celu realizacji zlecenia lub zamówienia, nawiązania relacji w ramach umowy agencyjnej, pośrednictwa, współpracy lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności. Dane są przetwarzane w celu wykonywania działań wykonywanych na życzenie klienta przed lub w związku z zawarciem umowy. Na przykład wykonania kalkulacji lub odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe. Nie przetwarzamy Państwa danych do celów marketingowych. Ponadto istotne jest, że: przetwarzamy dane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Robimy tak na przykład wtedy, gdy przetwarzamy dane osób działających na rzecz klientów i kontrahentów, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego firmy; dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, do wewnętrznych celów administracyjnych, takich jak: kwestie pracownicze lub związane ze współpracą a w szczególności analizy portfela klienckiego, przygotowania statystyk i raportowania wewnętrznego firm. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez firmę Best Format Krzysztof Kaźmierczak danych do czasu wycofania zgody lub w okolicznościach, w których firma przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda. 3. Komu możemy przekazywać dane? Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na firmie Best Format Krzysztof Kaźmierczak obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy firmy oraz inne osoby działające z ich upoważnienia. Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Firmy i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Firmą i wyłącznie zgodnie z poleceniami Firmy oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej (czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa). Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Firmy zaliczają się podmioty świadczące usługi w szczególności z zakresu działalności bankowej, informatycznej, windykacyjnej, prawnej, ubezpieczeniowej (w tym pośrednictwa ubezpieczeniowego), agencyjnej, pośrednictwa. 4. Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)? Dane mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”): jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a Firmą lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy w celu jej zawarcia, w ramach korzystania przez Firmę z infrastruktury informatycznej (chmura obliczeniowa, poczta elektroniczna). W przypadku, gdy przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej, taki transfer będzie odbywał się z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych lub regulacji Privacy Shield zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami. W innych sytuacjach Państwa dane mogą zostać przekazane do państw trzecich w przypadkach wskazanych w RODO. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego mogą Państwo uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do inspektora ochrony danych. Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce również po uzyskaniu Państwa zgody. Zgodnie z powyższym, Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust. 1 lit a oraz art. 49 ust. 1 lit b RODO. 5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane? Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, tj.: w zakresie realizacji zawartej z Firmą umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Firmie w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Firmę, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Firmy stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. w praktyce oznacza to okres 5 lat dla realizacji zleceń i zamówień oraz 1 rok w przypadku odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Okresy te mogą zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 6. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione? Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, żądać przeniesienia dostarczonych Firmie przez Państwa danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu przez Państwa od Firmy Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO. Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez Firmę danych: z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Firma przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust.1 RODO), w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO). 7. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane? W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy ze Spółką, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z Firmą. Jeśli Państwo nie dostarczą Firmie niezbędnych informacji lub dokumentów, Firma nie będzie mogła przeprowadzić wnioskowanych czynności lub zawrzeć i realizować umów oraz prowadzić obsługi. 8. Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie? Większość przetwarzanych przez Firmę danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności klienta. Niektóre dane – dotyczy to danych przedsiębiorców – pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, tj. z: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców. 9. Nie korzystamy z przetwarzania danych osobowych w sposób automatyczny a w szczególności z profilowania.